SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
Monica Vasile : Tel. 0040 763 178 652
Ivo Kutov : Tel. 00359 878 823 677
Email : office@contabil.bg
Adresa
Bul. Tsar Ferdinand nr.2
Ruse, cod 7000, Bulgaria
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • Infiintarea unei societati in Bulgaria
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate

Contabilitate Bulgaria

O firmă din Bulgaria are nevoie şi de contabilitate din Bulgaria. În Bulgaria se aplică un sistem de contabilitate destul de modern. Conform Legii contabilităţii din Bulgaria, contabilitatea se bazează pe Standardele Internaţionale de Contabilitate, respectiv Standardele Internaţionale de Raportare financiară.

contabilitate

După aderarea în 2007 a Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană în Bulgaria sunt valabile şi toate Directivele şi Regulamentele Uniunii Europene.

Contabilitatea este procesul prin care informaţiile financiare ale unei entităţi sunt înregistrate, clasificate, sumarizate, interpretate şi comunicate.

Toate companiile, întreprinderile, instituţiile, societăţile comerciale de orice fel şi mărime, persoanele juridice din Bulgaria întocmesc situaţii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informaţii.

Utilizatori

Cele mai importante categorii de utilizatori de situaţii financiare sunt:

 • Investitorii prezenţi şi potenţiali
 • Organele fiscale
 • Creditorii financiari - băncile comerciale
 • Furnizorii şi alţi creditori comerciali
 • Clienţii
 • Personalul angajat
 • Guvernul şi instituţiile sale
 • Publicul.

Situaţii financiare

Un set complet de situaţii financiare include următoarele componente:

 • Bilanţul
 • Contul de profit şi pierdere
 • O situaţie care să reflecte toate modificările capitalului propriu
 • Situaţia fluxurilor de numerar
 • Politicile contabile şi notele explicative.

Aceste situaţii se raportează anual la Registrul Comerţului.

Contabilitatea este o componentă a sistemului informaţional economic. Evidenţa cronologică şi sistematică a informaţiilor economice se face pe baza documentelor justificative, având ca modalitate de exprimare şi evaluare etalonul bănesc.

Contabilitatea modernă se bazează pe principiul dublei înregistrări. Această formă este cunoscută şi sub numele de contabilitate în partidă dublă. Acest sistem presupune efectuarea a două înregistrări pentru fiecare tranzacţie: debitarea unui cont contabil şi creditarea altuia. Suma tuturor debitărilor trebuie să fie întotdeauna egală cu suma tuturor creditărilor.

Program de contabilitate

Program de contabilitate

Înregistrarea cronologică a informaţiilor economice se realizează cu ajutorul conturilor contabile, întocmindu-se Registrul-jurnal, iar înregistrarea sistematică se realizează prin întocmirea Registrului de Inventar şi a Registrului Cartea Mare.

Lucrările de sinteză care se întocmesc periodic sunt:

 • Bilanţul contabil şi
 • Contul de profit şi pierdere, iar verificarea corelaţiilor se realizează cu ajutorul Balanţei de verificare care trebuie să prezinte egalitate de solduri.

Bineînteles în ziua de azi toate înregistrările sunt făcute folosind programe de contabilitate şi Excel.

Principii contabile

Principiile contabile conţin un ansamblu de reguli de conduită economică extinzând noţiunea de evaluare de la bunuri şi relaţii financiare la evaluarea potenţialului, evaluarea performanţelor, evaluarea perspectivelor etc.:

 • Principiul continuităţii activităţii. Acesta presupune că persoana juridică îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil.
 • Dubla reprezentare a stării şi mişcării patrimoniului.
 • Înregistrarea cronologică şi sistematică.
 • Principiul înregistrării analitice şi sintetice.
 • Fundamentarea documentară a înregistrării operaţiilor în contabilitate.
 • Principiul permanenţei metodelor.
 • Principiul prudenţei.
 • Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv.
 • Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent.
 • Principiul necompensării. Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.
 • Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.
 • Principiul pragului de semnificaţie.
 • Principiul contabilităţii pe baza "Accrual", conform căruia tranzacţiile şi evenimentele sunt înregistrate în conturi atunci când apar şi nu când sumele sunt plătite sau încasate. Ele trebuie înregistrate în anul financiar la care se referă, principiul „accrual” fiind o extindere a regulii „contabilităţii de angajament”.
 • Moneda şi cursul de înregistrare. Contabilitatea se ţine în limba bulgară şi în moneda naţională - leva (BGN). Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Politici contabile

Politicile contabile definesc o concepţie contabilă pentru fiecare întreprindere în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităţilor a contabilităţii acestora, pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.

Sistemul conturilor

Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, trebuie să fie înregistrate în contabilitate.

Documentele primare se transpun în „conturi”, pe principiul „dublei înregistrări”.

Orice cont se circumscrie într-un anume perimetru, într-un "cadru general" denumit şi "Plan contabil general", construit şi el după o serie de reguli specifice care ţin seama de funcţionalitatea conturilor, de conţinutul lor economic, de acoperirea necesităţilor de informare, de calcul şi control economic etc.

Dubla reprezentare a mişcării patrimoniului determinată de operaţiile economice şi financiare se realizează cu ajutorul conturilor din Planul general de conturi, avându-se în vedere regulile de funcţionare ale conturilor de activ şi pasiv, conform cărora conturile de activ înregistrează în debit soldurile iniţiale şi sporirile, iar în credit reducerile şi soldurile finale, iar conturile de pasiv înregistrează în credit soldurile iniţiale şi sporirile, iar în debit reducerile şi soldurile finale.

Planul contabil general din Bulgaria

In Bulgaria conturile sunt grupate in urmatoarele clase:

 • clasa 1: Conturi de capitaluri (inclusiv rezultate financiare)
 • clasa 2: Conturi de active imobilizate
 • clasa 3: Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie
 • clasa 4: Conturi de terţi (decontări)
 • clasa 5: Conturi de trezorerie
 • clasa 6: Conturi de cheltuieli
 • clasa 7: Conturi de venituri
 • clasa 9: Conturi interne de gestiune.

Elemente constitutive

Elementele constitutive ale poziţiei financiare cuantificate la un moment dat sunt:

 • Activele: un activ reprezintă o resursă controlată de unitate ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru aceasta (activele produc, activele se comercializează, activele – creanţe se încasează etc.).
 • Datoriile: o datorie reprezintă o obligaţie actuală a unităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.
 • Capitalul/patrimoniul propriu: reprezintă interesul rezidual al proprietarilor (stat, domeniul public, domeniul privat, autorităţi administrative sau instituţionale etc.) în activele unei persoane juridice, după deducerea tuturor datoriilor sale, dar şi încasarea sau probabilitatea încasării creanţelor în măsura în care acestea sunt certe.

Capital social

Capitalul social, ca o componentă a capitalului propriu, se constituie la înfiinţarea unităţii patrimoniale, fiind o condiţie a existenţei şi funcţionării acesteia. Atât acţionarii cât şi asociaţii care deţin cote părţi din capitalul social sunt consideraţi coproprietari ai unităţii patrimoniale, având drepturi la dividende ce se acordă din profitul obţinut la închiderea exerciţiului financiar.

Capitalul social se diferenţiază în capital social subscris şi nevărsat şi capital social subscris şi vărsat.

Capitalul social subscris şi nevărsat reprezintă partea din capitalul subscris care nu a fost încă fizic pus la dispoziţia unităţii patrimoniale, iar capitalul social subscris şi vărsat se concretizează în valoarea aportului în natură şi în numerar pus la dispoziţia unităţii de către acţionari şi asociaţi, rezervele încorporate în capital şi profitul capitalizat.

Linkuri:

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta