SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
Monica Vasile : Tel. 0040 763 178 652
Ivo Kutov : Tel. 00359 878 823 677
Email : office@contabil.bg
Adresa
Bul. Tsar Ferdinand nr.2
Ruse, cod 7000, Bulgaria
  • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
  • Infiintarea unei societati in Bulgaria
  • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
  • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
  • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
  • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
  • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate

Dictionar Roman - Bulgar

a afla научавам
a se afla намирам се
a ajunge пристигам
a ajuta помагам
a alege избирам
a angaja назначавам, наемам на работа
a anunta съобщавам
a calcula изчислявам
a cadea de acord споразумявам се
а calatori пътувам
а cauta търся
а castiga печеля
а citi чета
a comunica съобщавам
а costa струвам
а cumpara купувам
а cunoaste познавам
а da давам
    a da cu imprumut давам на заем
    a da examen държа изпит
    a da in judecata давам под съд
    a da telefon обаждам се по телефона
    a da voie разрешавам, позволявам
а face reclama рекламирам, правя реклама
а fi de acord съгласен съм
a gasi намирам
a (se) gandi мисля
a infiinta създавам
a informa съобщавам
a incepe започвам
a inchiria наемам
a inmatricula регистрирам
a (se) intalni срещам (се)
a intocmi съставям
а intreba питам
а intelege разбирам
а invata уча
а legaliza заверявам; легализирам
a locui живея
a lua вземам
a lua cu chirie вземам под наем
a lucra работя
a merge вървя, отивам
a munci работя
a oferi предлагам
a plati плащам
a pregati приготвям
a primi получавам
a raspunde отговарям
a reusi успявам
а semna подписвам
a spera надявам се
a sta de vorba разговарям
a sti зная, знам
a traduce превеждам
a trimite изпращам
a tine contabilitate водя счетоводство
a verifica проверявам
a veni идвам
a vinde продавам
a vizita посещавам
abilitate умение, способност
abonament абонамент
acciza акциз
achizitionare закупуване
acord съгласие
act документ
act normativ нормативен документ
acte документи
activ актив
activitate дейност
activitate comerciala търговска дейност
actionar акционер
actiune акция
adaos comercial търговска надценка
adeverinta удостоверение
administrator управител
adresa адрес
adresa firmei адреса на фирмата
adunare generala общо събрание
aer conditionat климатик
aeroport летище
afacere сделка
afaceri бизнес, работа
afacerist бизнесмен
agentie de publicitate рекламна агeнция
agentie de recrutare агeнция за персонал, трудова борса
agentie imobiliara агeнция за недвижими имоти
ajutor помощ
amabil любезен, учтив
ambasada посолство
amenda глоба
amortizare амортизация
an година
an contabil финансова година
an fiscal данъчна година
anexa приложение, анекс
angaja (a) назначавам, наемам на работа
angajat работник, служител
anticipat предварителен
antrepozit склад
antrepozit fiscal данъчен склад
anunt обява
apel telefonic телефонно обаждане
aproape близо; почти
apropiat близък
aproximativ приблизително, около
arhiva архив
asigurare застраховка; осигуровка
asigurare de sanatate здравна осигуровка
asigurari sociale социални осигуровки
asociat съдружник
astazi днес
atent внимателен
audit одит
aur злато
autoritate власт
avans аванс
avion самолет
avocat адвокaт
balanta баланс
banca банка
bani пари
baza de date база данни
Balgarija България
beneficiar получател
bilant баланс
bilant anual годишен баланс
bilant contabil счетоводен баланс
bilateral двустранен
bilet билет
birou офис
birou contabil счетоводна къща
bloc de lociunte жилищен блок
bogat богат
bon fiscal касова бележка
buget бюджет
buget local местен бюджет
bulgar българин
bulgara българска
Bulgaria България
bulgaro-roman българо-румънски
bulgaresc български
bulgareasca българскa
bulgaresti български
bursa борса
business бизнес
calcul изчисление
calcula (a) изчислявам
calculator компютър
calitate кaчество
camera стая
Camera de comert Търговска камара
cantitate количество
capital social капитал
capital subscris записан капитал
capitala столица
carnet de garantie гаранционна кaрта
carte de identitate лична кaрта
carte de vizita визитка
cartier квартал
casa къща; кaса
casa de expeditii спедиторска фирма
casa de marcat касов апарат
casa de schimb обменно бюро
casierie кaса
cauza причина
calatori (a) пътувам
calator пътник
calatorie пътуване
casatorit женен
castig печалба
Cat costa? Кoлко струва?
ceas час; часовник
centru център
cerere de oferta искане на оферта
cerinta изискване
certificat удостоверение
Certificat constatator актуално състояние
Certificat de nastere Акт за раждане
Certificat in scop de TVA Удостоверение по ДДС
Certificat fiscal Удостоверение от НАП
cetatean гражданин
cetatenie гражданство
cheie ключ
cheltuiala разход
cheltuieli cu chiriile разходи за наем
cheltuieli cu salariile разходи за заплати
chirie наем
chitanta квитанция, разписка
cifra цифра; число
cifra de afaceri оборот, сума на продажбите
cladire сграда
client клиент
coada опашка
cod кодекс, код
cod de inregistrare идентификационен номер
cod postal пощенски код
Codul fiscal данъчен кодекс
Codul muncii Кoдекс на труда
coleg колега
comanda поръчка
comert търговия
comision комисионна
companie компания, дружество
comparatie сравение
complicat сложен
concediu отпуска, почивка
constituire създаване
consultant fiscal данъчен консултант
consultanta fiscala данъчно консултиране
cont сметка
cont bancar банкова сметка
cont curent разплащателна сметка
contabil счетоводител
contabil bun добър счетоводител
contabil din Bulgaria български счетоводител
contabil particular частен счетоводител
contabil-sef главен счетоводител
contabilitate счетоводство
contabilitate bulgareasca българското счетоводство
contabilitate Bulgaria счетоводство в България
contabilitate Rousse счетоводство в Русе
contabilitate Ruse счетоводство в Русе
contabilitate Russe счетоводство в Русе
contabilitate de gestiune управленско счетоводство
contract договор
contract de munca трудов договор
contract de societate дружествен договор
contribuаbil данъкоплатец
contributie вноска, данък
contributie вноска, данък
control проверка
control fiscal данъчна проверка
contul de profit si pierdere отчет за приходите и разходите
copiator копирна машина
costuri разходи
cota ставка
cota de impozit данъчна ставка
cota de piata пазарен дял
cota zero нулева ставка
creanta вземане
credit кредит, заем
credit bancar банков кредит, банков заем
credit de consum потребителски кредит
credit ipotecar ипотечен кредит
criza financiara финансова криза
curent electric ток, електроенергия
curs valutar валутен курс
datorie задължение, дълг
decizie решение
declaratie декларация
declaratie de intrastat интрастат декларация
declaratie de TVA декларация за ДДС
declaratie de venit данъчна декларация
declaratie rectificativa коригираща декларация
declaratie unica единна декларация
declaratie VIES VIES декларация
declaratii lunare месечни декларации
decont отчет
decont de TVA декларация за ДДС
delegat представител
denumire наименование
depozit склад; депозит, влог
deschid o firma откривам фирма
deschid o societate откривам фирма
deschidere откриване
destinatar получател
destept умен
dictionar речник
diferenta разлика
din Bulgaria от България
din Ruse от Русе
director executiv изпълнителен директор
dividende дивиденти
dobanda лихва
dobanda compusa сложна лихва
document документ
document oficial официален документ
domeniu област, сфера
domeniu de activitate предмет на дейност
domiciliu жителство
donatie дарение
dosar папка; дело
drept право
drept comercial търговско право
drept comunitar общностно право
Dunare Дунав
durata продължителност
dus-intors отиване и връщане
echipa екип
economie de piata пазарна икономика
egal равен
EORI ЕОРИ
etaj етаж
euro евро
evidenta contabila счетоводна отчетност
exact точен; точно
excelent отличен
exceptie изключение
exemplu пример
expeditor изпращач
experienta опит
expert contabil експерт счетоводител
export износ
exportator износител
expozitie изложба
extras de cont извлечение по сметка
fabrica фабрика, завод
factura фактура, сметка
facultate факултет
farmacie аптека
fara activitate без дейност
fara TVA без ДДС
filiala клон, филиал
financiar финансов
finante финанси
firma фирма
firma Bulgaria фирма в България
firma de фирма за
firma de contabilitate счетоводна фирма
firma din Bulgaria българска фирма
firma dе comert фирма за търговия
firma dе consultanta консултантска фирма
firma in Bulgaria фирма в България
firma privata частна фирма
firme фирми
firme Bulgaria фирми в България
firme dе consultanta консултантски фирми
Fisc данъчна служба
fiscal данъчен
fiscalitate данъчно облагане
fisier файл
fluviu рекa
flux de numerar отчет за паричните потоци
fond фонд
fond de pensii пенсионен фонд
formular формуляр, бланка
forta de munca работна сила
frontiera граница
functionar чиновник; служител
furnizor доставчик
general общ
ghid екскурзовод
Girgiu Гюргево
gratuit безплатен
greva стачка
guvern правителство
harnic работлив
hartie хартия
hotarare решение
hotarare judecatoreasca съдебно решение
hotel хотел
ieftin евтин
IMM МСП
imobil сграда, имот
imobiliar недвижим
import внос
important важен
importator вносител
impozabil облагаем с данък
impozit данък
impozit local местен данък
impozit pe profit данък върху печалбата
impozit pe societate корпоративен данък
impozit pe venit global данък върху общия доход
imprimanta принтер
impunere облагане
informatie информация
informatii информация
insolventa неплатежоспособност
Inspectia Muncii Инспекция по труда
inspector инспектор
instanta съдебна инстанция
inteligent интелигентен
interesant интересен
international международен
intrare вход
intrastat интрастат
investitie инвестиция
invitatie покaна
ipoteca ипотека
imbunatatire подобрение
imprumut кредит, заем
imputernicire пълномощно
in functie de в зависимост от
in legatura cu във връзка с
in numerar в брой
incasari постъпления
incepe (a) започвам
inceput начало
incredere доверие
infiinta (a) създавам
infiintare създаване
inmatricula (a) регистрирам
inmatriculare регистрация
inregistrare регистрация
inregistrat регистриран
intalnire среща
intreba (a) питам
intrebare въпрос
intreprindere предприятие
intreprindere individuala едноличен търговец
intreprinderi mici si mijlocii малки и средни предприятия
judecator съдия
judet област, окръг
jumatate половин, половина
juridic юридически
jurist юрист
jurnale de TVA дневници по ДДС
la suta на сто
legal закoнен
legaliza (a) заверявам; легализирам
legatura връзка
lege закoн
legi закoни
legislatie законодателство
lev лев
leva лев
leva bulgareasca български лев
liber свободен
licenta лиценз
licenta de transport лиценз за транспорт
lichidare ликвидация
licitatie публичен търг
limba език
limba bulgara български език
limba romana румънски език
lista de preturi ценоразпис; ценова листа
livrare доставка
loc място
loc de munca работно място
loc de parcare място за парkиране
locuinta жилище
locuitor жител
lumina светлина
luna месец
magazin магазин
mapa папка
mare голям; море
Marea Neagra Черно море
masina лека кола
marfa стока
maxim максимален
maine утре
medie atitmetica средно-аритметично
memorie памет
mesaj съобщение
mic dejun закуска
mijloc среда
mijloc fix материален дълготраен актив
minim минимален
Ministerul Finantelor Министерство на финансите
mod начин
Monitorul oficial Държавен вестник
multumit доволен
munca работа
munci (a) работя
muncitor работник
negociabil по споразумение
nevoie нужда
nivel ниво, равнище
nota de plata сметка
notar нотариус
notariat нотариат
nou нов
numar номер; число
numar de telefon телефонен номер
ocupat зает
oferi (a) предлагам
oferta оферта, предложение
om човек (мн.ч. хора)
om de afaceri бизнесмен
operator intracomunitar вътреобщностен оператор
opinie мнение
optimizare fiscala данъчно оптимизиране
ora час
oras град
orasul Ruse град Русе
ordin de plata платежно нареждане
ordonanta наредба
pachet пакeт
pagina страница
Palatul de justitie Съдебна палата
paradis fiscal данъчен рай
parte страна; част
partener de afaceri бизнес-партньор
parter партер
particular частен
pasager пътник
pasaport паспорт
patron работодател
pamant земя
parere мнение
pe datorie на кредит
Peninsula Balcanica Балкaнски полуостров
pensie пенсия
perfect съвършен; чудесно
performant мощен
perioada период
permis разрешително
permis de conducere шофьорска книжка
persoana човек (мн.ч. хора); лице
persoana de contact лице за контакт
persoana fizica физическо лице
persoana juridica юридическо лице
persoana juridica bulgara българско юридическо лице
persoane afiliate свързани лица
PFA свободна професия
piata пазар
PIB БВП
pierdere загуба
plan de afaceri бизнесплан
plan de conturi сметкоплан
placut приятен
plata плащане
plati (a) плащам
plangere оплакване, жалба
pod мост
Podul Dunarii Дунав-мост
politist полицай
port пристанище
portofel портфейл, портмоне
posibil възможен
posta поща
poza снимка
practica fiscala данъчна практика
prestare de servicii предоставяне на услуги
prestator de servicii изпълнител на услуги
prestari de servicii предоставяне на услуги
pret цена
preturi цени
pret convenabil изгодна цена
pret de piata пазарна цена
prezentare представяне
primar кмет
prioritate предимство
proces-verbal протокол
procura пълномощно
produs intern brut брутен вътрешен продукт
profesie професия
profesie liberala свободна професия
profit печалба
profit impozabil облагaема печалба
program de contabilitate счетоводна програма
program de lucru работно време
proprietar собственик
proprietate собственост
proprietate imobiliara недвижимо имущество
publicitate реклама
punct точка
punct de lucru работно място
punct de vedere гледна точка
punctual точен
rambursare de TVA възстановяване на ДДС
raport доклад, отчет
rata вноска
raspundere отговорност
raspuns отговор
recuperare de TVA възстановяване на ДДС
reducere намаление
registru de casa кaсова книга
Registrul Comertului Търговски регистър
reprezentant представител
respect уважение
rest ресто
retragere in numerar теглене в брой
retea мрежа
roman румънец, румънски
romano-bulgar румънско-български
romano-bulgara румънско-българска
Rousse Русе
Ruse Русе
Russe Русе
SA АД (акционерно дружество)
salariat работник, служител
salariu заплата
sanatate здраве
saptamana седмица
SC ТД (търговско дружество)
scadenta падеж
schimb обмяна
schimb valutar обмяна на валута
scris писмен; писмено
scrisoare писмо
scump скъп
scutit освободен (от данъци)
scutit de TVA освободен от ДДС
sediu седалище
sediu social седалище
sediul firmei седалището на фирмата
semn знак
semna (a) подписвам
semnatura подпис
semnatura digitala електронен подпис
serviciu служба; услуга
servicii contabile счетоводни услуги
servicii de contabilitate счетоводни услуги
serviciul contabilitate счетоводен отдел
sfat съвет
sfert четвърт, четвъртина
societate дружество
societate comerciala търговско дружество
socoteala сметка
Sofia София
sold салдо
spatiu площ
specimen de semnatura образец от подписа
SRL ООД (дружество с ограничена отговорност)
stare състояние
stat държава
stat de plata ведомост за заплати
stat de salarii ведомост за заплати
stat membru държава-член
strada улица
strain чуждестранен; чужденец
studii superioare висше образование
SUA САЩ (Съединени америкaнски щати)
subventie субсидия
succes успех
sucursala клон
suficient достатъчен
suma сума
santier строителен обект
sedinta заседание
sef началник
somaj безработица
somer безработен
stampila печат
stiri новини
tabel таблица
tastatura клавиатура
taxa данък; такса
taxa bancara банкова такса
taxa de drum пътна такса
taxa de pod такса мост
taxa vamala мито
teren терен, парцел
termen срок
timbru марка
timp време
timp de munca работно време
titlu de proprietate нотариален акт
total обща сума, всичко
traducator преводач
traduce (a) превеждам
traducere превод
transport транспорт
transport international международен транспорт
treaba работа
tribunal съд
trimestru тримесечие
turist турист
TVA ДДС (данък върху добавената стойност)
TVA de plata ДДС за внасяне
TVA de rambursat ДДС за възстановяване
TVA inclus с ДДС, с включен ДДС
tara страна, държава
UE ЕС
Uniunea Europeana Европейски съюз
universitate университет
urgent спешен; спешно
util полезен
valabil валиден
valah влах
valoare стойност
valuta валута
vama митница
Varna Варна
vanzare продажба
vehicul превозно средство
Veliko Tarnovo Велико Търново
venit приход
virgula запетая
viteza скорост
vizita посещение
vlah влах
vreme време
zbor полет
zi ден
zi de nastere рожден ден
ziar вестник
zilnic ежедневен

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta