SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
Monica Vasile : Tel. 0040 763 178 652
Ivo Kutov : Tel. 00359 878 823 677
Email : office@contabil.bg
Adresa
Bul. Tsar Ferdinand nr.2
Ruse, cod 7000, Bulgaria
SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
< Inapoi

Blog

.

Facturi Bulgaria

26.08.2017

Facturi Bulgaria

Factura si informatia care trebuie sa contina, rechizite obligatorii, data emiterii va fi cel tarziu 5 zile din data aparitiei evenimentului ficscal

Prevederile privind factura sunt reglementate in Legea Contabilitatii si in Legea privind taxa pe valoare adaugata.

In art. 7 din Legea privind contabilitatii sunt reglementate prevederile privind toate documentele contabile primare adresate altor intreprinderi sau persoane fizice si care prevederi se refera si la facturi.

Legea contabilitatii prevede ca factura sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 1. denumire si numar care sa contina numai cifre arabe;
 2. data emiterii;
 3. denumirea, adresa si numarul de identificare conform art. 84 din Codul de procedura fiscala si de asigurare a emitentului si a destinatarului;
 4. obiectul si valoarea operatiunii comerciale.

Potrivit art. 84 din Codul de procedura fiscala si de asigurare:

- Identificarea persoanelor inregistrate in registrul BULSTAT se va efectua prin codul unic de identificare BULSTAT;

- Identificarea persoanelor inregistrate in ordinea Legii privind registrul comertului se va efectua prin codul unic de identificare CUI acordat de catre Agentia de inregistrari;

- Persoanele fizice autorizate vor fi identificate prin CNP, respectiv prin CNP cetatean strain si printr-un cod unic de identificare stabilit in ordinea Legii privind Registrul Comertului;

- Identificarea persoanelor fizice neinregistrate in registrul comertului, respectiv registrul BULSTAT, se va efectua prin CNP sau CNP cetatean strain. - Restul persoanelor vor fi identificate prin numar din oficiu emis de ANV.

Potrivit Legii privind TVA, contribuabil este fiecare persoana care efectueaza activitate economica independenta, indiferent de scopurile si rezultatele acesteia. Nu sunt contribuabili persoanele fizice care nu sunt inregistrate in calitate de PFA si nu exercita profesii libere.

Emiterea facturii este reglementata in art. 113 din LTVA.

Prevederile fata de facturi si rechizitele obligatorii sunt indicate in art. 114 din Legea privind TVA.

Regulamentul pentru aplicarea Legii privind TVA specifica in mod suplimentar si prevederile privind facturile emise in art. 79.

Fiecare contribuabil - furnizor, este obligat sa emita factura pentru livrarea efectuata de acesta - fie de bunuri, fie prestare de servicii, fie pentru primirea unei plati in avans, inafara cazurilor in care livrarea va fi documentata printr-un proces verbal conform art. 117 din LTVA.

Factura va fi emisa in cel putin doua exemplare - unul pentru furnizor si unui pentru destinatar. Originalul facturii va fi pus la dispozitia destinatarului livrarii.

In cazul aparitiei evenimentului fiscal - anume livrarea in speta - este posibil sa nu fie emisa factura - in cazurile in care pentru livrarea respectiva s-au efectuat plati in avans pentru intreaga valoare a livrarii si pentru care deja s-au emis facturi la primirea platilor.

Este posibil sa nu se emita factura in urmatoarele cazuri:

 1. pentru livrari in care destinatarul este o persoana fizica neimpozabila;
 2. pentru prestarile de servicii financiare conform art. 46 din LTVA;
 3. pentru prestarile de servicii de asigurare conform art. 47 din LTVA;
 4. pentru vanzarea biletelor de avion;
 5. pentru livrarile gratuite;
 6. pentru prestarile de servicii conform capitolului XVIII din LTVA (regimurile speciale de impozitare a livrarilor de servicii de comunicatie).
 7. pentru livrari efectuate de persoane fizice neinregistrate in scopuri de TVA, aceste persoane nefiind PFA, in situatia in care pentru livrarile efectuate de acestea:

a) urmeaza a fi emis un document prevazut de o lege speciala, sau

b) urmeaza a fi emisa o recipisa pentru sume platite sau un document conform art. 9 din Legea privind impozitele pe veniturile persoanelor fizice, sau

c) emiterea documentului nu este obligatorie conform Legea privind impozitele pe veniturile persoanelor fizice.

Cu exceptia acestor situatii, va fi emisa factura sau factura retur /nota de credit sau debit/, indiferent daca destinatarul este inregistrat sau nu este inregistrat in scopuri de TVA. In alte cuvinte, in cazul general, emiterea facturii catre o persoana neinregistrata, care insa nu este o persoana fizica, este obligatorie.

Factura va fi emisa in mod obligatoriu nu mai tarziu de 5 zile din data aparitiei evenimentului fiscal cu ocazia livrarii, iar in cazurile platii prin avans - nu mai tarziu de 5 zile din data primirii platii.

In cazul unei Livrari intracomunitare de bunuri (LIC), inclusiv si in cazurile de plata in avans, factura va fi emisa in mod obligatoriu nu mai tarziu de data de 15 a lunii care urmeaza luna in care a intervenit evenimentul fiscal conform art. 51, alin. 1 din LTVA. In alte cuvinte, in cazul unui avans primit pentru LIC de bunuri, nu se va emite o factura, ci factura pentru LIC se va emite dupa efectuarea livrarii, dar nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare celei a livrarii.

In situatia in care emiterea facturii nu este obligatorie, aceasta va fi emisa la dorinta furnizorului sau la cererea destinatarului, fiecare parte fiind obligata sa acorde cooperarea necesara celeilalte parti pentru emitere.

Furnizorul poate imputernici in scris o alta persoana pentru emiterea facturii si a facturilor de retur (note de credit sau de debit) din numele sau.

Factura nu va fi emisa in cazurile prevazute de art. 131, alin. 1 (la livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor in cadrul vanzarilor publice).

Contribuabilii neinregistrati in scopuri de TVA nu au dreptul sa indice taxa pe valoare adaugata in facturile emise de ei si in facturile de retur. Persoanele inregistrate in scopuri de TVA in temeiul art. 97a, alin. 1 si 2 (inregistrare in scopuri de TVA pentru nevoile prestarii serviciilor intracomunitare), art. 99 (inregistrare in scopuri de TVA pentru AIC (achizitie Intracomunitara de bunuri) si art. 100, alin. 2 (inregistrare in scopuri de TVA la alegere, pentru AIC de bunuri) de asemenea nu au dreptul sa indice taxa pe valoare adaugata in facturile si facturile de retur emise de ei.

In momentul in care o persoana inregistrata efectueaza o livrare impozabila pentru care a primit plata in avans inainte de data inregistrarii in scopuri de TVA, persoana va emite o factura in care va indica intreaga baza de impozitare catre furnizor. In alte cuvinte, plata primita de avans inainte de data de inregistrare in scopuri de TVA, va fi impozitata cu TVA.

O factura sau o factura de retur din numele si pe cheltuiala furnizorului poate sa fie emisa si de catre destinatarul livrarii in cazul in care intre ambele parti exista o intelegere in acest sens si in conditia in care este prezenta procedura de acceptare a fiecarei facturi.

Facturile electronice si facturile electronice de retur sunt considerate a fi emise la data la care furnizorul sau o alta persoana care actioneaza din numele sau pune transmite clientului facturile sau facturile de retur printr-o maniera care sa garanteze ca acestea sunt primite de destinatar.

Pentru doua sau mai multe livrari efectuate de bunuri sau servicii TVA pentru care devine exigenta intr-o singura perioada fiscala, se poate emite o factura generalizata. Factura generalizata va contine in mod obligatoriu rechizitele prevazute de art. 114, alin. 1, p. 9 - 15 din LTVA pentru fiecare livrare in parte reflectata in factura generalizata si va fi emisa nu mai tarziu de ultima zi a lunii in care taxa pentru livrarile respective devine exigenta, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri (LIC) - nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea.

 

Conform art. 114 din LTVA factura va contine, in mod obligatoriu:

 1. Denumirea documentului;
 2. Numarul de ordine, compus din zece cifre - numai arabe care identifica fiecare factura in parte si in mod unic. Numarul facturii poate sa fie bazat pe una sau mai multe serii in functie de nevoile furnizorului;
 3. data emiterii;
 4. numele si adresa furnizorului;
 5. Numarul de inregistrare in scopuri de TVA in cazul in care este inregistrat in scopuri de TVA, respectiv numarul conform art. 84 din Codul de procedura fiscala si de asigurare - in situatia in care furnizorul nu este inregistrat in scopuri de TVA;
 6. denumirea si adresa destinatarului livrarii;
 7. Numarul de inregistrare in scopuri de TVA a destinatarului, respectiv numarul conform art. 84 din Codul de procedura fiscala si de asigurare - in situatia in care destinatarul nu este inregistrat in scopuri de TVA;
 8. Cantitatea si felul bunurilor, felul serviciilor;
 9. Data la care a intervenit evenimentul fiscal al livrarii sau data la care s-a primit plata;
 10. Pretul unitar, fara taxa si baza de impozitare a livrarii precum si reducerile comerciale acordate si rabaturile in cazul in care acestea nu au fost incluse in pretul unitar;
 11. Rata impozitului, in cazul in care rata este zero - temeiul pentru aplicarea acestei rate precum si temeiul pentru necalcularea impozitului;
 12. Cuantumul taxei;
 13. Suma de plata, in cazul in care ea difera de suma bazei de impozitare si a impozitului;
 14. Circumstantele care identifica bunurile in cauza - spre exemplu un autovehicul nou - in cazul livrarii intracomunitare a mijloacelor auto noi.

In cazul in care o persoana efectueaza vanzarea la distanta a unor bunuri, aceasta persoana fiind inregistrata in scopuri de TVA intr-un alt stat membru si locul de efectuare a livrarii in conditiile vanzarii la distanta, se afla pe teritoriul unui alt stat - membru, in factura vor mai fi indicate:

 1. numarul de identificare a persoanei in scopuri de TVA emis de celalalt stat membru;
 2. rata impozitului aplicabila pentru livrarea in celalalt stat membru;
 3. cuantumul impozitului datorat conform ratei.

In cazul in care o persoana inregistrata - intermediar intr-o afacere trilaterala, documenteaza livrarea efectuata de bunuri catre partea care dobandeste acele bunuri prin operatiunea respectiva trilaterala, ca temei pentru neimpozitare se va indica in factura "art. 141 2006/112/CE."

In cadrul livrarii efectuate de bunuri si/Sau servicii de catre o persoana neinregistrata conform legii, in factura/in factura de retur, ca temei pentru necalcularea impozitului se va inregistra "art. 113, alin. 9 din LTVA".

In situatia unei livrari efectuate de bunuri si/sau prestare de servicii de catre o persoana inregistrata in temeiul art. 97a (inregistrare in scopuri de TVA pentru servicii intracomunitare) si art. 100, alin. 2 (inregistrare in scopuri de TVA la alegere pentru AIC de bunuri) din LTVA, in factura / factura de retur ca temei pentru necalcularea impozitului se va mai mentiona "art. 113, alin. 9 din LTVA".

In cazul in care taxa este datorata de catre destinatar, in factura nu se va indica cuantumul taxei si rata. In acest caz in factura trebuie mentionat "taxare inversa", precum si temeiul respectiv.

La livrarea de servicii conform art. 21, alin. 2 din LTVA in factura / factura de retur ca temei pentru necalcularea impozitului se va mentiona "taxare inversa" precum si prevederea respectiva din LTVA sau de la Normele metodologice /Regulamentul/ pentru aplicarea sa.

Pentru livrarea unui serviciu turistic pausal in factura / factura de retur in temei pentru necalcularea impozitului se va calcula regimul de impozitare a marjei - servicii turistice.

In cadrul efectuarii unei livrari eliberate, in factura / factura de retur ca temei pentru necalcularea taxei, se va mentiona prevederea respectiva din lege conform careia livrarea este scutita.

Sumele conform facturii pot fi indicate in oricare valuta, in conditia in care baza de impozitare si cuantumul impozitului vor fi indicate in leva /BGN/, respectandu-se prevederile art. 26, alin. 6 din LTVA (baza de impozitare se va stabili in baza contravalorii in leva a valutei respective conform cursului de schimb anuntat de Banca Nationala a Bulgariei la dat ala care taxa a devenit exigibila).

Fiecare contribuabil, printr-o modalitate aleasa de el, va asigura, din momentul emiterii si pana la finalul perioadei de expirare a obligatiei de arhivare a acestora - autenticitatea provenientei, integralitatea continutului, lizibilitatea facturilor si facturilor de retur emise de acesta sau pe numele acestuia, aceeasi obligatie fiind valabila si pentru facturile sau facturile de retur primite de acesta, indiferent daca ele sunt pe suport de hartie sau digitale.

 

Facturile de retur /Note de credit si de debit/ constituie un tip de facturi prin care se poate modifica valoarea unei livrari deja documentate.

Emiterea facturilor de retur este reglementata in art. 115 din LTVA.

In cazul modificarii bazei de impozitare a unei livrari sau in cazul anularii unei livrari pentru care deja s-a emis o factura, furnizorul este obligat sa emita o factura de retur aferenta facturii respective.

Factura respectiva de retur va fi emisa nu mai tarziu de 5 zile din data aparitiei circumstantei respective.

In cazul majorarii bazei de impozitare se va emite o Nota de debit, in cazul reducerii bazei de impozitare sau in cazul anularii livrarii - Nota de credit.

Inafara de rechizitele aferente facturii, facturile de retur /note de debit sau de credit/ vor contine in mod obligatoriu si urmatoarele:

 1. numarul si data facturii cu privire la care s-a emis factura respectiva de retur.
 2. temeiul pentru emiterea facturii de retur.

 Factura de retur, la fel ca si factura in sine, va fi emisa in cel putin doua exemplare - unul pentru destinatar (original) si unui pentru furnizor.

Pe factura nu este obligatorie depunerea stampilei furnizorului, nu este obligatorie indicarea numelui persoanei care a intocmit-o, nu este obligatoriu ca factura sa fie semnata de furnizor sau de catre destinatar, iar valoarea facturilor nu este obligatoriu sa fie scrisa in litere.

 In factura poate sa fie indicata si informatie suplimentara precum contul bancar in care sa fie efectuata plata.

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta