SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
Monica Vasile : Tel. 0040 763 178 652
Ivo Kutov : Tel. 00359 878 823 677
Email : office@contabil.bg
Adresa
Bul. Tsar Ferdinand nr.2
Ruse, cod 7000, Bulgaria
SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
< Inapoi

Blog

.

Impozitarea marjei de profit in Bulgaria

12.05.2017

Impozitarea marjei de profit in Bulgaria

O firma din Bulgaria aplica TVA la marja de profit, ordinea de impozitare a marjei de profit si tipuri de bunuri si bunuri second hand

Impozitarea marjei de profit de către un dealer de bunuri second hand

Impozitarea cu TVA a marjei de profit este reglementată în Capitolul al şaptesprezecelea din Legea privind TVA "ORDINEA SPECIALĂ DE IMPOZITARE A MARJEI DE PROFIT".

 Aceasta ordine poate fi folosită de către dealerii de autoturisme second hand.

Mijloacele de transport noi sunt autovehicule care corespund la cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • la data apariţiei evenimentului fiscal privind livrarea acestora nu au trecut mai mult de 6 luni începând din data primei înmatriculări, sau
 • la data apariţiei evenimentului fiscal privind livrarea lor nu au trecut mai mult de 6000 km.

Autoturismele second hand sunt acele autovehicule care nu sunt autovehicule noi.

Ordinea specială de impozitare a marjei pe preţ se aplică pentru livrarea efectuată de către un dealer de bunuri second hand, de opere de artă, obiecte de colecţie sau de antichităţi.

Iată şi definiţiile câtorva noţiuni oferite în Prevederile suplimentare ale Legii privind TVA:

Bunurile second hand sunt bunuri mobile folosite, apte a fi folosite în continuare în starea în care se află sau după reparaţie, care pot fi folosite în scopul şi cu destinaţia pentru care au fost produse. Nu reprezintă bunuri second hand:

 • operele de artă;
 • obiectele de colecţie;
 • antichităţile;
 • metalele şi pietrele preţioase indiferent de forma în care se află

Operele de artă precum: picturi, colaje şi altele asemănătoare, produse decorative, desene şi grafici, stampe şi litografii originale, sculpturi şi plastici originale, tapiţerii şi postere, fotografii artistice etc. Obiectele de colecţie sunt timbrele poştale sau de stat cu şi fără timbru poştal, în condiţia în care nu sunt în folosinţă, precum şi colecţii şi obiecte de colecţii care reprezintă interes din punctul de vedere al botanicii, zoologiei, mineralogiei, anatomiei, istoriei, arheologiei, paleontologiei, etnografiei sau numismaticii.

Antichităţile sunt acele obiecte ce diferă de obiectele de artă şi obiectele de colecţie şi care au vârsta de peste 100 de ani.

Dealerul de bunuri second hand, a obiectelor de artă, a obiectelor de colecţie şi a antichităţilor este o persoană impozabilă, un contribuabil care în procesul activităţii sale economice achiziţionează, dobândeşte sau importă bunuri second hand, obiecte de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi cu scopul de a le vinde, indiferent dacă acesta acţionează în calitatea de comisionar în sensul codului Comercial.

 

Declaraţie

Potrivit art. 143, alin. 3 din Legea privind TVA, dealerii au dreptul să aplice ordinea specială de impozitare a marjei de profit şi în privinţa livrării de:

 1.  obiecte de artă, obiecte de colecţii sau antichităţi pe care le-au importat;

 2.  obiecte de artă livrate către aceştia de autorii sau moştenitorii autorilor obiectelor de artă.

Dreptul de alegere conform art. 143, alin. 3 din LTVA se poate exercita prin depunerea înştiinţării în faţa direcţiei competente teritoriale a Agenţiei Naţionale de Venituri.

Declaraţia arată în felul următor:

Anexa nr. 23 la art. 88, alin. 2 (Nou - MO, vol. 101 din 2006)

Direcţia Teritorială a Agenţiei Naţionale de Venituri în circumscripţia căreia este înregistrată persoana:
Număr de intrare ......................../.....................
 
Înştiinţare
 
Privind exercitarea dreptului la alegere conform art. 143, alin. 3 din Lege sau privind suspendarea aplicării ordinii speciale de impozitare a marjei conform art. 143, alin. 6 din Lege.
Secţiunea A:
Denumirea/numele dealer-ului ......................................
Adresa ...............................................................................
Număr de identificare .............................................
Număr de identificare, în scopuri de TVA ...............................
 
Secţiunea B:
Se depune prezenta înştiinţare pentru:
exercitarea dreptului la alegere conform art. 143, alin. 3  din Lege
suspendarea aplicării ordinii speciale de
impozitare a marjei conform art. 143, alin. 6 din Lege după
expirarea a 24 de luni, începând din prima zi a
 
lunii următoare celei depunerii înştiinţării conform art.
 
143, alin. 3 din zz/ll/aaaa
Subsemnatul ..................................................., declar că reprezint persoana indicată în secţiunea A din prezenta înştiinţare şi că informaţiile indicate sunt corecte şi exacte. Îmi este cunoscut că port răspundere pentru fals în declaraţii, conform CP.
 
Data ...............        Semnătura şi ştampila .................
 
Menţiune. Acest formular va fi completat, obligatoriu, la maşină de tipărit.

 

 

Potrivit art. 143, alin. 1 din LTVA, ordinea specială de impozitare a marjei pe preţ se poate aplica pentru livrarea efectuată de către un dealer de bunuri second hand, de opere de artă, obiecte de colecţie sau de antichităţi, dacă bunurile sunt achiziţionate de la:

 1. o persoană neimpozabilă;
 2. o altă persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, în cazul în care obiectul livrării este un bun scutit conform art. 50, alin. 1 sau de persoane înregistrate în scopuri de TVA într-un alt stat membru, scutite de impozit conform legislaţiei statului respectiv în baza unor temei asemănătoare;
 3. o altă persoană impozabilă care nu este înregistrată în scopuri de TVA sau de către o persoană impozabilă dintr-un stat membru care nu este înregistrată în scopuri de TVA;
 4. alt dealer care aplică ordinea specială pentru impozitarea marjei preţului.

Baza de impozitare a livrării de bunuri este marja de profit, reprezentând diferenţa, redusă cu cuantumul impozitului datorat, între:

 1. preţul de vânzare reprezentând suma totală pe care dealerul a primit-o sau o va primi de la client sau de la o persoană terţă pentru livrare şi
 2. suma plătită sau care urmează a fi plătită pentru bunurile primite, inclusiv taxa pe valoare adăugată. Baza de impozitare nu poate fi o cifră negativă.

În factură şi în înştiinţarea aferentă facturii, dealer-ul va înscrie "regim de impozitare a marjei - bunuri second hand" sau "regim de impozitare a marjei - obiecte de artă", sau "regim de impozitare a marjei - obiecte de colecţie sau antichităţi". În facturi şi în înştiinţările aferente facturilor nu se va indica baza de impozitare şi impozitul.

Conform art. 90 din Regulamentul pentru aplicarea Legii privind TVA, calcularea impozitului se va efectua prin emiterea unui proces verbal. La sfârşitul fiecărei perioade, dealerii vor calcula impozitul aferent livrărilor efectuate de acestea conform ordinii speciale de impozitare a marjei de profit, întocmind un proces verbal.

Art. 151 din LTVA oferă dreptul la alegere. Dealerul poate aplica ordinea generală de impozitare conform LTVA privind livrarea de bunuri second hand, obiecte de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi.

Dreptul la alegere va fi exercitat de către persoana respectivă pentru fiecare livrare în parte, în factura emisă neindicându-se că se aplică ordinea specială de impozitare a marjei de profit. În acest caz documentarea acestor livrări se va efectua în ordinea generală prevăzută de LTVA.

În momentul în care dealer-ul aplică nu numai ordinea specială pentru impozitarea marjei, ci şi ordinea generală pentru impozitarea livrărilor, acesta este obligat să ţină evidenţa separată a livrărilor.

Exemplu:
Un dealer bulgar de autoturisme second hand cumpără de la un dealer din Germania, un BMW 730 pentru preţul de 5000 leva. În factura emisă de dealerul din Germania este indicat faptul că factura este emisă în ordinea specială pentru impozitarea marjei de profit. Dealerul bulgar vinde autoturismul către o persoană fizică bulgară pentru suma de 6200 leva şi emite o factură în valoare de 6200 leva. Marja de profit pentru aceasta vânzare este diferenţa între preţul de vânzare şi preţul de achiziţionare, adică 6200 - 5000 = 1200 leva. Baza de impozitare a livrării este de 1000 leva, iar TVA datorat de către dealer se ridică la suma de 200 leva.

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta